iGROW Center za uporabne veščine

Podjetje in kontaktni podatki

Center za uporabne veščine, izobraževanje in usposabljanje iGROW, Dejan Krajlah s.p.

Triban 14, 6000 Koper

Davčna številka 15043266

TRR SI 56 1010 0005 8169 828

(Intesa SanPaolo Bank, Koper)

Kontakt

Odgovorna oseba: Dejan Krajlah

TEL: +386 030 318 800

E: dejankrajlah@gmail.com

Splošni pogoji poslovanja

 1. Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p.

Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p , izvaja različne oblike izobraževanj in usposabljanj s področja osebne in poslovne rasti in kulturnega in umetnostnega ustvarjanja, ter promocije s tem povezanih vsebin. Stranke so tako fizične kot pravne osebe.

 1. Storitve in definicije

Storitve Centra za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p., v osnovi obsegajo naslednje storitve:

1. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju osebne in poslovne rasti

2. Umetniško ustvarjanje

3. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

4. Izvedba seminarjev, delavnic in ostalih dogodkov ter izobraževanj

5. Organizacija različnih srečanj in dogodkov na temo izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj

6. Predavanja v sklopu različnih podjetij, društev, šol, uradnih ustanov

Ponudniki storitev so:

1. Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p

2. Drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Naročnik, stranka:

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev, to je nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico ali podobno (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Izobraževalni program:

Program, do katerega ima naročnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od progama, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul:

Del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani http://www.dejankrajlah.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani http://www.dejankrajlah.com.

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave, te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

 1. Cene in komercialni pogoji 

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV); Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p. ni davčni zavezanec.

Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p. svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

 1. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakazilo predvidenega zneska na TRR ponudnika in oddaja izpolnjene naročilnice. S tem se šteje, da se naročnik oziroma stranka z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dosto do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpoveda pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrašem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Načini plačila:

1. Plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh http://www.dejankrajlah.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po opravljenem plačilu in izpolnitvi naročilnice, stranka dobi na svoj E-mail potrdilo o prejetem plačilu, potrdilo o zagotovljeni ponudnikovi storitvi in račun.

2. Plačilo z gotovino ni predvideno in velja le v izjemnih primerih, na dan opravljene storitve.

 1. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

 1. Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

 1. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani z naročeno storitvijo ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

 1. Pravice in obveznosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

 1. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;

2. ravnanja tretjih oseb;

3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

 1. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Ponudnik ne hrani in ne obdeluje nobenih osebnih podatkov. Ime naročnika in njegov e-poštni naslov ponudnik potrebuje zgolj za potrditev nakupa storitve, izdajo računa in morebitno potrebno korespondenco v času trajanja naročene storitve. Po opravljeni storitvi ponudnik vse podatke o naročniku takoj in dokončno zbriše.

 1. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti le v slovenskem jeziku.

Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p.

Triban 14, 6000 Koper

Kontaktni podatki:

T: +386 030 318 800

E: dejankrajlah@gmail.com

Splošni pogoji so bili opredeljeni 25. 11. 2019

Obvestilo o piškotkih

Stran dejankrajlah.com ima obvestilo o piškotih v angleškem jeziku.

Varstvo osebnih podatkov in nameni obdelave (GDPR)

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Podjetje Center za uporabne veščine iGROW, Dejan Krajlah s.p NE hrani in NE obdeluje nobenih osebnih podatkov. Ime naročnika in njegov e-poštni naslov potrebuje zgolj za potrditev nakupa storitve, izdajo računa in morebitno potrebno korespondenco v času trajanja naročene storitve. Po opravljeni storitvi vse podatke o naročniku takoj in dokončno zbriše.

Koper, 25. 11. 2019

%d bloggers like this: